Ticker

10/recent/ticker-posts

Infosys Springboard App

Infosys Springboard App 
वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणी प्रशिक्षण दि. 10 जुलै 2023 पासून Online Mode ने सुरु होत आहे.. 

Link भरलेल्या पात्र शिक्षक/ अध्यापक यांनी स्वतः चे Login ID वापरून दि. 10 जुलै पासून प्रशिक्षणास सुरुवात करावी.. 
तांत्रिक अडचणी किंवा इतर अधिक माहितीसाठी..

तांत्रिक अडचणीसाठी श्री योगेश सोनवणे, SCERT पुणे मो.नं. 9145825144 यांचेशी संपर्क साधावा..

Id password लवकरच रजिस्टर मेलवर येणार आहेत._


_प्रशिक्षण खालील App वर पुर्ण करायचे आहे.
_फक्त माहितीस्तव._


वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण Infosys Springboard App या ॲप व्दारे होणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
मार्फत
राज्यातील शिक्षक/ मुख्याध्यापक /अध्यापकाचार्य / प्राचार्य यांच्यासाठी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत ऑनलाईन
स्वरूपामध्ये दिनांक १० जुलै २०२३ पासून सुरू होत आहे.
१० जुलै ते २४ ऑगस्ट पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण करायचे आहे.
सदरचे प्रशिक्षण हे ऑनलाईन स्वरूपामध्ये Infosys Springboard App या ॲप व्दारे होणार आहे.


यामध्ये राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी सहभागी होऊन ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यंचे मार्फत विकसित प्रशिक्षण (ई- कोर्स) पूर्ण करून त्यावरील स्वाध्याय, चाचणी सोडवून वरिष्ठ वेतन श्रेणी / निवड श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करू शकणार आहेत.
सदर ऑनलाईन प्रशिक्षण हे एकूण ५० ते ६० तासांचे असणार असून सदर प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी एकूण ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. त्यामुळे प्रशिक्षणासाठी पात्र शिक्षक आपले प्रशिक्षण ऑनलाईन स्वरूपामध्ये एकूण ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या उपलश्थ वेळेनुसार, पूर्ण करू शकणार आहेत. सदरके ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पात्र प्रशिक्षणाथ्यांस त्यच ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रणालीच्या गाध्यमातून प्रशिक्षण प्रमाणप्त्र उपलब्ध होणार आहे.
सदर प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी खालील ॲप डाऊनलोड करा.

Infosys Springboard App
वरीष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण  पासवर्ड संदर्भात महत्वपूर्ण सूचना

१. सर्व प्रशिक्षणार्थी यांना आयडी व पासवर्ड त्यांनी नोंदविलेल्या ईमेल वर पाठविण्यात आलेले आहेत. ज्यांना inbox मध्ये मिळाला नाही त्यांनी junk or spam folder चेक करावे. आयडी व पासवर्ड न मिळाल्यास 

आयडी - आपला ईमेल
Pasward- Springboard@!23
टाकून प्रशिक्षण सुरू करावे.

२. ज्यांनी पूर्वीच infosys springboard app download केले आहे त्यांनी आयडी व पासवर्ड ची वाट न बघता forget password अथवा Google बटण खाली उपलब्ध Generate your password द्वारे नवीन पासवर्ड तयार करून प्रशिक्षण सुरू करावे.

संचालक
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे


 प्रशिक्षणास सुरुवात कशी करावी ?

ॲप कसे डाऊनलोड करावे? 

याची संपूर्ण माहिती खालील व्हिडिओत पहा.


  प्रशिक्षण कसे पूर्ण करावे याची सर्व माहिती खालील व्हिडिओत पहा.

 
Senior Grade and Selected Grade Training | वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाबाबत 
विषय :- ऑनलाईन वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण आयोजनाबाबत...

संदर्भ :-

उपरोक्त संदर्भीय क्र. २ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ नुसार शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे कडे सोपविण्यात आलेली आहे.

१.शासन निर्णय क्र. चवेआ-१०८९/१११/माशि-२, दि.२.०९.१९८९.

२.शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र. ४३/प्रशिक्षण, दि.२०.७.२०२१.

३. या कार्यालयाचे प्रशिक्षण नावनोंदणी पत्र दिनांक २६/०५/२०२३.

सदर प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणीकरिता परिषदेमार्फत पोर्टल विकसित करण्यात आले होते.

सदरील पोर्टलवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व अध्यापक विद्यालय या चार गटातील पात्र शिक्षक/ मुख्याध्यापक/प्राध्यापक/प्राचार्य यांनी नोंदणी केलेली असून सद्यस्थितीमध्ये सदरच्या पात्र सर्व शिक्षक

/मुख्याध्यापक /प्राध्यापक/प्राचार्य यांचे प्रशिक्षण हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या

कार्यालयामार्फत ऑनलाईन स्वरूपामध्ये एकाच टप्प्यामध्ये पूर्ण करू शकणार आहेत. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण

पूर्ण करणेसाठी आवश्यक खालीलप्रमाणे सूचना सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांनी अवगत करावेत, प्रशिक्षण प्रणाली व प्रशिक्षणाबाबत महत्वाचे 

सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण हे 

https://infyspringboard.onwingspan.com/web/en/login

या लिंकवर क्लिक करून आपणास सुरु करता येईल.

सदरचे प्रशिक्षण हे पात्र प्रशिक्षणार्थ्यास दिनांक १० जुलै, २०२३ पासून २४ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये पूर्ण करावयाचे आहे.

प्रशिक्षणार्थी यांनी सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण हे सुरु झाल्यापासून एकूण ४५ दिवसांच्या कालावधी मध्येच

पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. तदनंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ सदरच्या प्रशिक्षणास मिळणार नाही,याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना देण्यात यावी.


● प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपल्या मोबाईल मध्ये Infosys Springboard या नावाचे ॲप्लीकेशन प्ले स्टोअर मधून

डाऊनलोड करून सदरच्या अॅपद्वारे प्रशिक्षण पूर्ण करता येईल. सदरचे अॅप्लीकेशन हे

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infosysit.springboard 

या लिंकवरून

देखील प्रशिक्षणार्थी डाऊनलोड करू शकतात. पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण (वरिष्ठ / निवड श्रेणी प्रशिक्षण ) हे पूर्ण करण्याकरीता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयामार्फत आवश्यक आय.डी व पासवर्ड या पूर्वीच मोबाईल SMS / ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

प्राप्त आय.डी. वा पासवर्ड च्या साह्याने प्रशिक्षणार्थी अॅप्लीकेशन अथवा सोबतच्या लिंकच्या माध्यमातून पोर्टल वर जाऊन प्रशिक्षणास सुरुवात करू शकतात. प्रशिक्षण प्रकाराबाबत महत्वाचे शिक्षकांना यापूर्वी नोंदणी पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षण प्रकारासाठी (वरिष्ठ वेतन श्रेणी

/ निवड श्रेणी ) पात्र असल्याबाबतची नोंद घेण्याबाबत योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात.

प्रशिक्षण चाचणी व स्वाध्यायाबाबत सूचना

सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करतांना प्रशिक्षणार्थ्यांना घटकनिहाय वाचनसाहित्य ( ३० मि.), चित्रफिती अभ्यासणे (अंदाजे २ ते ३ तास), चाचणी सोडविणे ( १५ मि.), स्वाध्याय पूर्ण करणे ( २ तास)

तसेच अभिप्राय देण्यासाठी विहित वेळ पुरविण्यात आलेला आहे. प्रशिक्षणार्थी यांना प्रत्येक घटक पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक चाचणी सोडविण्यासाठी फक्त १५ मि. तर स्वाध्याय पूर्ण करण्यासाठी २ तास वेळ राखीव आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी यांनी आपली चाचणी ज्या वेळेस सोडवायची आहे त्याच वेळेस start बटन दाबावे. तसेच ज्या वेळेस आपले स्वाध्याय लिहून पूर्ण झाले असतील त्याच वेळेस start वर क्लिक करून पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदवावे. विहितवेळेच्या समाप्तीनंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संबंधित प्रशिक्षणार्थ्यास सदरची चाचणी अथवा स्वाध्याय पूर्ण करता येणार नाही, याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी

यांना देण्यात यावी.

१. प्रत्येक घटकानंतर सदरच्या घटकावर आधारित चाचणी व स्वाध्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

२. सर्व मोड्यूल्सनिहाय चाचण्या मिळून एकूण ४०% गुण पात्र प्रशिक्षणार्थ्यास प्राप्त करणे अनिवार्य राहील;

तरच संबंधित प्रशिक्षणार्थ्यास डिजिटल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र डाऊनलोड साठी उपलब्ध होणार आहे.

३. सदरच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करणे, घटक सोडविणे, चाचणी व स्वाध्याय सोडविणे, प्रमाणपत्र डाऊनलोड करणे इत्यादी सर्व बाबी तपशीलवार पाहण्यासाठी http://training.scertmaha.ac.in/

या लिंकवर क्लिक करून मार्गदर्शनपर व्हिडीओ आपण पाहू शकता. तसेच सोबत जोडलेल्या SOP ची देखील मदत घेऊ शकता. (मोबाईल SOP, Desktop SOP)

४. कोणत्याही प्रशिक्षणार्थ्याने अथवा इतर शिक्षकाने सदरच्या प्रशिक्षणातील चाचणी / स्वाध्यायाशी संबंधित व्हिडीओ, pdf आपल्या ब्लॉग किंवा युट्युब चॅनेल वर अथवा इतर सामाजिक माध्यमांवर प्रसिद्ध केल्यास संबंधित व्यक्ती माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००५ कलम ६६ अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना देण्यात यावी.

५. स्वाध्याय व चाचणी सोडविताना घ्यावयाची आवश्यक काळजी ही सोबतच्या माहितीदर्शक चित्रफितीमध्ये सविस्तर विषद करण्यात आलेली आहे. सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांनी सदरच्या चित्रफिती काळजीपूर्वक पाहून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.

६. सदरच्या प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना व महत्वपूर्ण बाबी या सर्व सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच प्रशिक्षणाच्या आवश्यक

समन्वयासाठी महत्वाचे संपर्क क्रमांक देण्यात आलेले आहेत.

७. तसेच प्रशिक्षणाच्या आवश्यक समन्वयासाठी प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था संबंधित जिल्हा

यांचेशी संपर्क करावा.

८. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण म्हणजे संबंधित शिक्षक / प्राचार्य हे वरिष्ठ वेतन/निवड श्रेणीसाठी पात्र

ठरतीलच असे नाही; याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांचा असेल याकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.

९. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हे प्रशिक्षणार्थ्यास सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये डिजिटल पद्धतीने डाउनलोड

साठी http://training.scertmaha.ac.in/ येथे उपलब्ध होणार आहेत याची नोंद घेण्यात यावी.

१०. सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षण प्रोफाईल मध्ये प्रशिक्षणार्थ्याचे नाव ज्या लिपीमध्ये (मराठी/ इंग्रजी) असेल तसेच नाव प्रशिक्षणार्थ्याच्या डिजिटल प्रमाणपत्रावर येणार आहे याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हे मराठी मध्ये असल्याने प्रशिक्षणार्थ्याने आपल्या प्रोफाईल मधील नाव हे मराठी मध्येच ठेवावे.

११. प्रशिक्षणाच्या आवश्यक समन्वयासाठी तसेच प्रशिक्षणार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासंबंधी काही अडचणी अथवा

शंका समाधानासाठी दररोज सकाळी ११.३० ते १२.३० या वेळेमध्ये प्रशिक्षण शंका समाधानाच्या सत्राचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदरच्या ऑनलाईन मिटिंग चा आय. डी. व पासकोड सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

दैनिक शंका समाधान सत्र तपशील

Topic: SCERT Maharashtra's Senior and Selection Training Zoom Meeting

Time :11.30am to 12.30pm

Meeting ID: 99156392904

Passcode: 175287


  1. संपूर्ण पत्र पाहण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews