Ticker

10/recent/ticker-posts

MSCE Pune Scholarship Application Form 2024

 MSCE Pune Scholarship Application Form 2024

Scholarship Exam 


विषय :- इ. 5 वी व इ. 8 वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क भरणा व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद निर्मित 'शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका संच जिल्हा परिषद सेस फंड / मनपा निधीतून उपलब्ध करुन देणेबाबत....

संदर्भ :- 1. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.मरापप/ शिष्यवृत्ती/2023/2843, दि. 09/05/2023.

2. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.मरापप/अ.शा./ शिष्यवृत्ती/2023/3413, दि. 30/05/2023.

3. शासननिर्णय क्रमांक पूमाशि-2020/प्र.क्र.31/एसडी - 5, दि. 03/07/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भ क्र. 2 च्या पत्राचे कृपया अवलोकन व्हावे. संदर्भीय पत्रान्वये केलेल्या आव्हानास आपण विद्यार्थी हितास प्राधान्य देऊन सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल परिषदेच्या वतीने आपणा सर्वांचे मनापासून आभार!

संदर्भ क्र. 2 अन्वये शिष्यवृत्ती परीक्षा सन 2024 साठी परीक्षा परिषदेच्या

https://www.mscepuppss.in/

या संकेतस्थळावर दि. 01/07/2023 रोजी पासून शाळांना ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार होती. तथापि काही तांत्रिक व प्रशासकीय

कारणांमुळे सदर सुविधा दि. 01/07/2023 ऐवजी दि. 01/09/2023 रोजी पासून सुरु करण्यात येणार आहे.

तरी आपल्या जिल्ह्यात इ. 5 वी व इ. 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रविष्ठ होण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबतच्या उपाययोजना आपल्या स्तरावरुन करण्यात याव्यात अशी विनंती आहे. यासाठी सर्व प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड / मनपा

निधीतून अदा केल्यास जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सदर परीक्षेला बसण्याची संधी मिळेल.

सद्यस्थितीत संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती रकमेत इ. 5 वीच्या सर्व संचांकरीता रु.500/- प्रतिमाह प्रमाणे (रु.5000/- प्रतिवर्ष) व इ. 8 वीच्या सर्व संचांकरीता रु.750/- प्रतिमाह प्रमाणे (रु. 7500/- प्रतिवर्ष) इतकी भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. त्याचा फायदाही विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढविण्यात निश्चितच होईल.

तसेच आपल्या जिल्ह्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्ता विकासाकरीता जिल्हा परिषद सेस फंड, मनपा / इतर निधीतून परीक्षा परिषद निर्मित'मार्गदर्शिका' संच उपलब्ध करुन देण्यात यावेत अशी नम्र विनंती करण्यात येत आहे.
अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,

पुणे 01.

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews