Ticker

10/recent/ticker-posts

Senior and Selection Grade Training

 

Senior Grade and Selected Grade Training | वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाबाबत 
विषय :- वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कालावधी व महत्वपूर्ण सूचनांबाबत..

संदर्भ:-

৭. शासन निर्णय क्र. चवेआ-१०८९ /१११/माशि-२, दि.२.०९.१९८९.

२. शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/ प्र.क्. ४३/ प्रशिक्षण, दि. २०.७.२०२৭.

३. या काय्यालयाचे प्रशिक्षण आयोजनाचे पत्र जा.क्र. राशैसंप्रपम / आय. टी./व.नि

प्रशिक्षण /२०२२-२३/२५६७ दि.०१.०६. २०२२

उपरोक्त संदर्भीय क्र. २ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ नुसार शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी

प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,

पुणे कडे सोपविण्यात आलेली आहे.

सदर प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणीकरिता परिषदेमार्फत पोर्टल विकसित करण्यात आले होते. सदरील पोर्टलवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व अध्यापक विद्यालय या चार गटातील पात्र शिक्षक / मुख्याध्यापक/ प्राध्यापक / प्राचार्य यांनी नोंदणी केलेली असून, सद्यस्थितीमध्ये संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये सदरचे प्रशिक्षण दिनांक १ जून, २०२२ पासून सुरु करण्यात आलेले आहे.

तथापि संदर्भ क्र. ३ च्या प्रशिक्षण पत्रान्वये सदरचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी यांना ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता, तथापि सद्यस्थितीमध्ये सदरच्या प्रशिक्षणासाठीचा कालावधी हा ४५ दिवसांचा करण्यात येत आहे. यानुसार प्रशिक्षणाथ्र्यांने आपल्या कोर्सला प्रथम लॉगीन झाल्यापासून ४५ दिवसांमध्ये सदरचा कोर्स / प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.अद्याप प्रशिक्षण सुरु नाही अशा प्रशिक्षणार्थी बाबतीत प्रशिक्षण प्रकार व इतर तपशील दुरुस्तीबाबत खालील दुरुस्ती प्रक्रिया ही केवळ ज्या प्रशिक्षणाथ्थ्यनी आपला ई - मेल आय.डी चुकीचा /अवैध नोंदवला आहे, स्वतन्च्या चुकीने प्रशिक्षण प्रकार अथवा प्रशिक्षण गट बदल झालेला आहे व त्यामुळे ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरु झालेले नाही, केवळ अशाच प्रशिक्षणाथ्यानी दुरुस्ती करावी. ज्या

प्रशिक्षणाथ्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरळीत सुरु आहे अशा प्रशिक्षणार्थींनी आपल्या तपशिलात कोणतीही दुरुस्ती करू नये.

प्रशिक्षणार्थीच्या ईमेल, प्रशिक्षण गट , प्रशिक्षण प्रकार यात दुरुस्ती करणेसाठी 

https://training.scertmaha.ac.in/


या पोर्टल वर नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया या टॅँब वर क्लिक करून आवश्यक दुरुस्ती करता येईल.

उपरोक्त दुरुस्ती करण्याची सुविधा या रविवार, दिनांक १९ जून २०२२ रोजी रात्री ८:०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहील.

तपशीला बाबतीतील कोणतीही दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार नाही.

प्रशिक्षणाच्या सर्व महत्वाचे अपडेटस, सुचना व तक्रार निवारण सुविधा ही केवळ

https://training.scertmaha.ac.in/ या प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये प्रशिक्षणाच्या प्रशिक्षणार्थीच्या स्वाध्यायाबाबत महत्वाच्या सूचना

प्रशिक्षणार्थी यांनी आपल्याला आपल्या प्रशिक्षणामध्ये दिलेला स्वाध्याय सांगितलेल्या स्वरूपामध्ये

(PDF/ व्हडीओ/ PPT) तयार करून सदर स्वाध्यायाचा फोल्डर आपल्या स्वतः्च्या Google Drive

/ OneDrive ला अपलोड करून या फोल्डरची लंक Get Link या पर्यायावर क्लिक करून

Restrict मध्ये Anyone Wth The Link या पर्यायाची निवड करून सदरची लिंक अभिप्रायामध्ये देण्यात आलेल्या Text Box मध्ये पेस्ट करावी.

प्रशिक्षणार्थी घटकनिहाय देण्यात आलेला स्वाध्याय आपल्या भाषेतून लिहू शकतात. तसेच स्वाध्यायाबाबतच्या आवश्यक सर्व सुचना प्रशिक्षण प्रणालीवर देखील देण्यात आलेल्या आहेत.

वरिष्ठ श्रेणी वनिवड श्रेणी प्रशिक्षण अधिकृत टेलिग्राम चॅनल वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने इन्फोसिस स्परिगबोर्ड या प्रणालीवर सुरू करण्यात आले आहे. याबाबतच्या सूचना वेळोवळी ईमेल, पत्र व 


https://training.scertmaha.ac.in/

 या

वेबसाईटद्वारे आपणास दिल्या जातात. तथापि अधिक माध्यमांद्वारे सर्व प्रशिक्षणार्थी यांच्यापर्यत तात्काळ पोहोचता यावे, सूचना जाव्यात यासाठी सदर प्रशिक्षणाचे अधिकृत टेलिग्राम चॅनल तयार करण्यात येत आहे. प्रशिक्षणार्थी आपल्या सोयीसाठी खालील टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकतात.

https://t.me/scertmaha

दैनिक शंका समाधान सत्र मिर्टिंग तपशील

या कार्यालयामार्फत दिनांक १ जून, २०२२ पासून सकाळी ११ : ०০ ते १२ : ०० या वेळेमध्ये प्रशिक्षणार्थी यांचेसाठी ऑनलाईन सभेच्या माध्यमातून दैनिक शंका समाधान व मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केले जात आहे. सदरच्या ऑनलाईन सभेमध्ये कमाल १००० व्यक्ती सहभागी होण्याची क्षमता आहे. तरी ज्या प्रशिक्षणाथ्यना प्रशिक्षणाबाबत काही समस्या अथवा अडचणी असतील तर त्यांनी खालील तपशिलाचा वापर करून सदरच्या सत्रास जॉईन होऊ शकतात.

Join Zoom Meeting दैनिक शंका समाधान व मार्गदर्शन सत्र झूम लिंक

Meeting ID: 872 9666 0474

Passcode: SCERT

Post a Comment

0 Comments