Ticker

10/recent/ticker-posts

Bridge Course Setu Abhyas for All Class | सेतू अभ्यास

Bridge Course Setu Abhyas for All Class | सेतू अभ्यास 

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-2023 (Bridge Course 2022-2023) - Download Download

मराठी माध्यम

विषय - मराठी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - इंग्रजी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता ३ री परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यासDownload DownloadEVS-1 Download | EVS-2 Download
4.इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्रDownload DownloadHistory Download | Geography Download
5.इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory Download
6.इयत्ता ७ वी भूगोलDownload DownloadGeography Download
7.इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory Download
8.इयत्ता ८ वी भूगोलDownload DownloadGeography Download
9.इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory Download
10.इयत्ता ९ वी भूगोलDownload DownloadGeography Download
11.इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्रDownload DownloadHistory Download
12.इयत्ता १० वी भूगोलDownload DownloadGeography Download

इंग्रजी व उर्दू माध्यमाच्या उर्वरित विषयांच्या pdf लवकरच अपलोड केल्या जातील.

Medium : English

Subject : English (Higher Level)

Sr. No.StandardDownloadPre Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

Subject : Mathematics

Sr. No.StandardDownloadPre Test
1.इयत्ता २ री Download Download
2.इयत्ता ३ री Download Download
3.इयत्ता ४ थी Download Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वी DownloadDownload
6.इयत्ता ७ वी DownloadDownload
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload

Subject : Science

Sr. No.StandardDownloadPre Test
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
5.इयत्ता 7 वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
7.इयत्ता १० वी-Part 1सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
8.इयत्ता १० वी-Part 2सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload

Subject : Social Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता 3 रीसेतू अभ्यास Download 
2.इयत्ता 4 रीसेतू अभ्यास Download 
3.इयत्ता 5 थीसेतू अभ्यास Download 
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास Download 
5.इयत्ता ७ वी Geographyसेतू अभ्यास Download 
6.इयत्ता ७ वी Historyसेतू अभ्यास Download 
7.इयत्ता 8 वी Geographyसेतू अभ्यास Download 
8.इयत्ता 8 वी Historyसेतू अभ्यास Download 
9.इयत्ता 9 वी Geographyसेतू अभ्यास Download 
10.इयत्ता 9 वी Historyसेतू अभ्यास Download 
11.इयत्ता 10 वी Geographyसेतू अभ्यास Download 
12.इयत्ता 10 वी Historyसेतू अभ्यास Download 

उर्दू माध्यम

विषय - उर्दू भाषा

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वी--
5.इयत्ता ७ वी--
6.इयत्ता ८ वी--
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
8.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownload
----

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload Download


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews